Nakúpte po telefóne,
sme on-line
+421 221 201 323
(8.00–19.00)

Košík(0)

zavrieť

V košíku nemáte žiaden tovar.

Zásady spracovania osobných údajov

Osobné údaje

Správcom budú spracovávané Vaše nasledujúce osobné údaje:

 • Meno a priezvisko,
 • adresa,
 • telefónne číslo,
 • e-mail,

v prípade podnikajúcich osôb IČO, DIČ (ďalej len „osobné údaje“)

Účel spracovania

Účelom spracovania osobných údajov je plnenie právnych povinností správcu vyplývajúcich z obsahu uzatvorenej zmluvy medzi Vami ako kupujúcim a správcom ako predávajúcim, a plnenie právych povinností správcu vyplývajúcich zo všeobecne závazných právnych predpisov.

Príjemcovia osobných údajov

Osobné údaje, spracovávané na účely plnenia povinností, vyplývajúcich zo zvláštnych právnych predpisov správcu, môže správca v odôvodnených prípadoch odovzdať orgánom činným v trestnom konaní. Vami poskytnuté osobné údaje môže správca poskytnúť ďalej týmto subjektom:

Poskytovanie údajov spojené so správou informačných systémov

 • wpj s.r.o., CZ28860608
 • MERVIN,s.r.o. , Zlín IČO 26239884

Poskytovanie údajov, spojené s vybavením objednávky v závislosti od výberu spôsobu platby a dopravy môže prebehnúť so spoločnosťami:

 • DHL Express (Czech Republic) s.r.o., CZ25683446
 • General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., CZ26087961
 • PPL CZ s.r.o., CZ25194798
 • Zásilkovna s.r.o. IČO: 28408306

Poskytovanie údajov spojené s marketingovými službami

 • Facebook Ireland Limited, IE9692928F
 • Google Ireland Limited, IE6388047V
 • Heureka Shopping s.r.o., CZ02387727
 • Seznam.cz, a.s., CZ26168685
 • UnicornsLab s.r.o. , Brno IČO 04761979

Právnym dôvodom je tu plnenie povinností z uzatvorenej zmluvy so subjektom údajov a ďalej tiež oprávnené záujmy správcu či tretej strany. Osobné údaje, ktoré patria do skupiny zvláštnych kategórií osobných údajov, sa neposkytujú.

Povinnosť poskytnúť osobné údaje

Osobné údaje je potrebné správcovi poskytnúť na účely plnenia práv a povinností, ktoré  vyplývajú z obsahu uzatvorenej kúpno-predajnej zmluvy.

Doba spracovania

Osobné údaje môžu byť správcom spracovávané počas doby, nevyhnutnej na plnenie práv a povinností, vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy, prípadne počas celej doby, ktorá je potrebná na vyriešenie sporov, vzniknutých na základe uzatvorenej zmluvy.

Poučenie subjektu údajov

Spoločnosť Czech Wool Company s.r.o. informuje svojich zákazníkov, že majú právo:

 1. získať od Správcu potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa ich týkajú, sú alebo nie sú spracovávané a ak údaje sú spracovávané, majú právo získať prístup k týmto osobným údajom a tiež k nasledujúcim informáciám: účely spracovania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, hlavne príjemcovia v tretích štátoch alebo v medzinárodných organizáciách, plánovaná doba, počas ktorej budú osobné údaje uložené, alebo kritériá, použité na stanovenie tejto doby v prípade, že ju nie je možné konkretizovať. Osoba, ktorá poskytla osobné údaje, má právo požadovať od správcu opravu alebo výmaz osobných údajov, ktoré sa týkajú subjektu údajov alebo môže žiadať obmedzenie ich spracovania, alebo môže vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu, má právo podať sťažnosť na dozorovom úrade.
 2. aby bez zbytočného odkladu Správca opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa ich týkajú. S prihliadnutím na účely spracovania majú právo na doplnenie neúplných osobných údajov a to aj poskytnutím dodatočného prehlásenia.
 3. aby bez zbytočného odkladu Správca vymazal osobné údaje, ktoré sa ich týkajú, a Správca má povinnosť osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, keď platí apoň jeden z  týchto dôvodov: osobné údaje už nie sú potrebné na účely, kvôli ktorým boli zhromaždené alebo inak spracovávané, zákazník odvolá súhlas a neexistuje iný legálny titul na spracovávanie osobných údajov, osobné údaje boli spracované protiprávne, osobné údaje musia byť vymazané na splnenie právnej povinnosti stanovenej v práve Únie alebo členského štátu, ktoré sa na správcu vzťahuje.
 4. aby na ich pokyn Správca obmedzil spracovávanie ich osobných údajov, pokiaľ popierajú ich presnosť, platí, že počas doby overenia tejto skutočnosti Správcom je spracovanie protiprávne. Namiesto výmazu môžu Správcu požiadať o obmedzené spracovávanie osobných údajov. Rovnako žiadajú Správcu v prípade, že osobné údaje už nie sú potrebné na účel spracovania, ale potrebujú ich na určenie, výkon alebo na obhajobu právnych nárokov.
 5. aby na ich žiadosť Správca presunul alebo prenechal ich osobné údaje do správy inému nimi určenému Správcovi.
 6. kedykoľvek písomne vzniesť námietku proti spracovaniu svojich osobných údajov u Správcu.
 7. v prípade pochybností o tom, či sú zo strany Správcu osobné údaje spracovávané v zmysle vyššie uvedených právnych predpisov, môžu sa obrátiť na Správcu, a tiež na Úrad na ochranu osobných údajov.

V Zlíne dňa 01. 08. 2018

 

Nakúpte po telefóne,
sme on-line
+421 221 201 323
(8.00–19.00)

Farebné varianty

Vyberte veľkosť