Nakúpte po telefóne,
sme on-line
+421 221 201 323
(8.00–19.00)

Košík(0)

zavrieť

V košíku nemáte žiaden tovar.

Podmienky súťaže „Napíšte Ježiškovi“

Podmienky súťaže „Napíšte Ježiškovi“

(ďalej len „Podmienky Súťaže“)

Úvod

Účelom tohto dokumentu je úprava pravidiel podmienok súťaže „Napíšte Ježiškovi“. Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje podmienky uvedenej marketingovej Súťaže v propagačných materiáloch (ako je tento pojem definovaný nižšie).

1. Usporiadateľ 

Spoločnosť Czech Wool company s.r.o., Malotova 123, Zlín 760 01, Česká republika 
(ďalej len „usporiadateľ“) organizuje súťaž „Napíšte Ježiškovi“ („súťaž“).

2.  Termín súťaže

Súťaž prebehne v termíne od 19. októbra do 14. novembra 2021 (vrátane).
Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek bez udania dôvodov a stanovenia náhrady zmeniť pravidlá súťaže, prípadne ju skrátiť, predĺžiť, prerušiť alebo zrušiť.

3. Podmienky účasti v Súťaži

3.1. Účastníkom súťaže (ďalej len „súťažiaci“) môže byť iba fyzická osoba. Zamestnanci Czech Wool company s.r.o. sú zo súťaže vylúčení.

3.2. Súťažiaci vyplní formulár na webe „Čo chcete napísať Ježiškovi?“ na webe www.oveckaren.sk/list_jeziskovi. Vyplní svoje kontaktné údaje, napíše svoje prianie a odošle formulár. 

3.3. Súťažiaci sa môže súťaže zúčastniť len raz.

3.4. Podmienky súťaže sú zverejnené taktiež na webových stránkach www.oveckaren.sk.

3.5. Súťažiaci vyplnením svojho priania udeľuje výslovný súhlas Usporiadateľovi na zverejnenie svojho mena, priezviska v akýchkoľvek marketingových materiáloch Usporiadateľa.

3.6. Súťažiaci prevzatím výhry rovnako udeľuje výslovný souhlas Usporiadateľovi s vyhotovením obrazových snímkov a obrazových a zvukových záznamov a ich prípadným zverejnením. 

Súťažiaci rovnako súhlasí s prípadným uverejnením priania v akýchkoľvek marketingových materiáloch usporiadateľa. Vzhľadom na to, že počas trvania tejto súťaže dochádza ku spracovaniu osobných údajov, súťažiaci zapojením sa do súťaže výslovne súhlasí s tým, že jeho kontaktné údaje (meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa) budú usporiadateľom spracované na účely organizovania tejto súťaže a na zasielanie obchodných informácií.

Zapojením sa do súťaže podľa tohto odstavca 3. Podmienky súťaže vyjadruje každý súťažiaci svoj súhlas s Pravidlami súťaže a zaväzuje sa bezvýhradne dodržiavať Pravidlá súťaže.

3.7. Účastník udeľuje súhlas podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 – Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len „GDPR“). Poskytnuté osobné údaje budú spracované v rozsahu meno, priezvisko a e-mailová adresa. Správcom osobných údajov je usporiadateľ.

3.8. Účastník berie na vedomie, že má právo na prístup ku svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo byť zabudnutý, právo podať námietku proti spracovaniu osobných údajov, právo na prenositeľnosť osobných údajov, ako aj ďalšie práva stanovené GDPR ako napríklad žiadať od správcu vysvetlenie, keď sa domnieva, že spracovanie údajov je v rozpore s ochranou jeho osobného života alebo so zákonom, alebo žiadať o odstránenie neželaného stavu.

3.9. Zapojením sa do Súťaže Účastník potvrdzuje, že v prípade Výhry súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a mesto (obec) na webových stránkách usporiadateľa.

3.10. Tieto súhlasy je Účastník oprávnený kedykoľvek odvolať, a to zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu usporiadateľa info@oveckarna.cz.

4. Výhry

V súťaži budú vyžrebovaní 12 výhercovia. Výhrou v súťaži je jeden z 12 darčekových kupónov www.oveckaren.sk. Darčekové kupóny budú rozdelené v týchto počtoch a hodnotách:

Hodnota Počet kupónov/výhercov
200 €1
100 €2
70 €1
50 €1
40 €7

5. Vyhodnotenie výhercov a odovzdanie výhier

5.1. Žrebovanie výhercov prebehne 18. 11. 2021.

5.2. Víťazné priania budú vybrané náhodným losovaním za prítomnosti 3 zástupcov vedúcich zamestnancov Usporiadateľa. O výhre budú súťažiaci informovaní e-mailom.

Podmienky Súťaže sú platné a účinné od 19. októbra 2021.

Czech wool company s.r.o.

Nakúpte po telefóne,
sme on-line
+421 221 201 323
(8.00–19.00)

Farebné varianty

Vyberte veľkosť